top of page
clean

REACH, DISCIPLE, SERVE AND BUILD
CỨU NGƯỜI, ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ VÀ XÂY DỰNG

 

"Go and make disciples

of all nations"

Matthew 28:19

 

“Hãy đi và biến muôn dân

trở nên môn đồ Ta”

Mathiơ 28:19

About Us

ABOUT US

WELCOME TO

WORDALIVE/LỜISỐNG CHURCH!

We are a non-denominational, bible-based, Spirit-filled fellowship of believers, coming together to fulfill our

God-given mandate: REACH, DISCIPLESERVE, and BUILD.

We’re a church that loves to spend time in praising and worshiping our King Jesus, praying, studying the Word, and growing together. We would love for you to come and be a part of what God is doing at WordAlive/Lời Sống. You will be warmly welcomed, loved and accepted.

VỀ CHÚNG TÔI

HỘI THÁNH WORDALIVE/LỜI SỐNG

HOAN NGHÊN QÚY VỊ!

Chúng tôi là một hội thánh độc lập, đặt nền tảng trên Kinh Thánh, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cùng đến với nhau để hoàn thành sứ mạng được Chúa giao phó:

CỨU NGƯỜI, ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ,  XÂY DỰNG.

Hội thánh chúng tôi yêu mến những thì giờ tôn vinh và thờ phượng Vua Giê-xu, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và cùng giúp đỡ nhau tăng trưởng. Ước mong quý vị có thể đến để dự phần vào những gì Chúa đang thực hiện tại Hội Thánh WordAlive/LờiSống. Quý vị sẽ được đón tiếp nồng hậu, yêu thương và chấp nhận..

SERVICE TIME

Our Statement of Faith

1) We believe the Bible is the only inspired, infallible, and authoritative Word of God, for salvation, doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, and equipping (2 Tim. 3:16-17)

2) We believe in the deity of Our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His sinless life, in His miracles, in His atoning death through His shed blood, in His bodily resurrection, in His ascension to Heaven, and in His personal return to earth in great power and glory to rule over the nations (John 10:30; 14:9; Matt. 1:18-25; John 20:30-31; Heb. 4:15; 7:26; 9:11-15; Luke 24:36-48; Acts 2:30-33; 1:9-11; I Thess. 4:16)

3) We believe man was created in God's image, but sinned and was separated from God, and can be redeemed only through Jesus Christ (Genesis 1:26-31; 2:17; 3:6,17; Romans 5:12-21)

4) We believe the grace of God makes salvation available to all and, through the preaching of repentance, man can be renewed by the Holy Spirit, justified by grace through faith and become a new creation, an heir of God (Titus 2:11; 3:5-7; Romans 10:13-15; Luke 24:47; Eph. 2:8-9)

 

6) We believe that the body of Christ consists of all believers in Jesus Christ (I Cor. 12:12-13)

 

7) We believe that the local church is designed and established by God as the primary place of worship, instruction, fellowship and evangelism (Acts 2:42-47)

 

8) We believe that all believers are indwelled by the Holy Spirit, who comforts, sanctifies and enables them to live a godly life (I Cor. 6:19; John 14:16,26)

 

9) We believe all believers are entitled to the Baptism of the Holy Spirit by Jesus Christ, with the initial biblical evidence of speaking in tongues. The promise has been made to each believer. Our responsibility is to ask for and receive the baptism, according to the command of Jesus Christ. The subsequent manifestation of spiritual power in public testimony and service, and a holy life, is further evidence of this baptism (Luke 24:49; Acts 1:4-8; 2:4,38-39; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:2-6)

 

10) We believe all who repent and believe on Christ as Savior are commanded by Scripture to be baptized by water to declare to the world their identification with the death and resurrection of Christ and the newness of life within (Matthew 28:19-20; Acts 10:47-48; Romans 6:4)

11) We believe that Christ's death on the cross provided total redemption for  the human spirit, soul, and body (Matt. 8:17; Isaiah 53:4,5; Mark 16:18; John 5:14)

 

12) We believe in the return of the Lord Jesus Christ and the resurrection of both the saved and the lost, the saved unto eternal life, living eternally in the presence of God, and the lost unto eternal damnation without further opportunity of repentance (I Cor. 15; 1 Thessalonians 4:13-18; Revelation 22:20; John 14:3; Revelation 20:11-15).

Tuyên Ngôn Đức Tin

1) Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời được soi dẫn, không thể sai lầm, và có thẩm quyền duy nhất của Đức Chúa Trời, để đem lại sự cứu rỗi, tín lý, khiển trách, sửa trị, dạy dỗ về sự công bình và trang bị cho người tin Chúa (2 Tim. 3:16-17)

2) Chúng tôi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, vĩnh viễn tồn tại trong ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Linh (Mathiơ 28:19; Giăng 4; Công Vụ 5)

3) Chúng tôi tin vào thần tánh của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự giáng sinh của Ngài bởi một người nữ đồng trinh, cuộc sống vô tội của Ngài, các phép lạ của Ngài, sự chết chuộc tội qua dòng máu đã đổ ra của Ngài, sự phục sinh thân thể của Ngài, sự thăng thiên của Ngài, và sự trở lại trần gian của chính Ngài trong quyền năng và vinh quang để cai trị các nước (Giăng 10:30; 14:9; Mathiơ 1:18-25; Giăng 20:30-31; Hêbơrơ 4:15; 7:26; 9:11-15; Luca 24:36-48; Công Vụ 2:30-33; 1:9-11; I Têsalônica 4:16)

4) Chúng tôi tin rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng đã phạm tội và bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, và chỉ có thể được cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ (Sáng Thế Ký 1:26-31; 2:17; 3:6,17; Rôma 5:12- 21)

5) Chúng tôi tin rằng ân điển của Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi đến cho tất cả mọi người và, qua sự rao giảng về sự ăn năn, con người có thể được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, được xưng công chính bởi ân điển nhờ đức tin và trở thành một tạo vật mới, một người thừa kế của Đức Chúa Trời (Tít 2:11 ; 3:5-7; Rôma 10:13-15; Luca 24:47; Êphêsô 2:8-9)

6) Chúng tôi tin rằng thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu Christ (I Côrinhtô 12:12-13)

7) Chúng tôi tin rằng hội thánh địa phương được Đức Chúa Trời tạo ra và thiết lập làm nơi chính yếu để thờ phượng, dạy dỗ, thông công và truyền giảng (Công Vụ 2:42-47)

8) Chúng tôi tin rằng tất cả mọi tín hữu đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, Ngài an ủi, thánh hóa và giúp họ sống một đời sống đẹp lòng Chúa (I Côrinhtô 6:19; Giăng 14:16,26)

9) Chúng tôi tin rằng tất cả các tín hữu đều có quyền được Chúa Giê-xu Christ làm Báp-têm trong Đức Thánh Linh, với bằng chứng ban đầu dựa theo Kinh Thánh là nói tiếng lạ. Lời hứa này đã được ban cho mỗi tín hữu. Trách nhiệm của chúng ta là cầu xin và lãnh nhận phép báp-têm này, theo mệnh lệnh của Chúa Giê-xu Christ. Sự thể hiện quyền năng thuộc linh sau đó trong lời chứng và sự phục vụ trước công chúng, và một đời sống thánh khiết, là bằng chứng thêm của phép báp-têm này (Lu-ca 24:49; Công Vụ 1:4-8; 2:4,38-39; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:2-6)

10) Chúng tôi tin rằng tất cả những ai ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc đều được Kinh Thánh truyền lệnh phải làm báp têm bằng nước để công bố cho thế giới biết rằng họ đã cùng chết và cùng sống lại với Đấng Christ và họ có sự sống mới ở trong lòng (Mathiơ 28:19-20; Công Vụ 10:47-48; Rôma 6: 4)

11) Chúng tôi tin rằng sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá đã mang lại sự cứu chuộc hoàn toàn cho tâm linh, tâm hồn, và thể xác của con người (Mathiơ 8:17; Êsai 53:4,5; Mác 16:18; Giăng 5:14)

12) Chúng tôi tin vào sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ và sự sống lại của cả những người được cứu và những người bị hư mất; những người được cứu sẽ sống đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời; và những người hư mất sẽ bị trừng phạt đời đời mà không có cơ hội nào nữa để ăn năn (I Côrintô 15; 1 Têsalônica 4:13-18; Khải Huyền 22:20; Giăng 14:3; Khải Huyền 20:11-15).

SERVICE TIME/GIỜ THỜ PHƯỢNG

SENIOR PASTORS

MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu (Hugh)

Mục Sư Nguyễn Tôn Tường Vân (Trisha)

 

Sunday/Chúa Nhật

11:00am

11711 Trask Ave, Garden Grove CA 92843

59695838_1265719983578460_47900951803320
ABOUT OUR CHURCH

COMING SOON!

49836896_2244116438954202_28216402260892
WORSHIP
32834813_629188147445579_269003094339721
YOUTH & YOUNG ADULTS
37784_Open_bible-1024x683.jpg
RESOURCES
bottom of page